Video

Læreplanen har gitt norskfaget et spesielt ansvar for å utvikle elevenes evne til å planlegge, utforme og utarbeide tekster tilpasset mottaker og formål. 

Lærerressurs norsk

Læreplanen har gitt norskfaget et spesielt ansvar for å utvikle elevenes evne til å planlegge, utforme og utarbeide tekster tilpasset mottaker og formål. Selv om skriving er en ferdighet som er nyttig for videre utvikling og læring i alle fag, er det også en del av norskfagets egenverdi som identitets- og danningsfag.

Skriving i norsk er en grunnleggende ferdighet som handler om å kunne uttrykke seg i norskfaglige sjangere på en formålstjenlig måte. Elevene kunne ta i bruk norskfaglige begreper i arbeidet med ulike teksttyper som er relevante for faget. Dette krever et systematisk arbeid med formelle skriveferdigheter, tekstkunnskap og ulike skrivestrategier.

Formål og sjanger

Det å skrive i ulike sjangere som kåseri, noveller og fortellinger har alltid vært viktige skriveøvelser i norskfaget. Med Kunnskapsløftet i 2013 endret dette seg, og i dagens læreplan er sjangerbegrepet nedtonet. Nå er det i større grad formålet med tekstene elevene skal skrive som vektlegges. I tillegg skal tekstene være tilpasset mottaker og medium. Istedenfor å skrive i en bestemt sjanger, skal elevene nå skrive for å oppfylle ett eller flere formål.

Selv om elevene i dag blir bedt om å skrive informative, reflekterende og argumenterende tekster, må de fremdeles ha opplæring i sjangerkunnskap. Når elevene skriver for å oppfylle et bestemt formål, må de velge en sjanger som bidrar til at formålet med teksten blir oppfylt.

Skrivestrategier

I arbeidet med norskfaget møter elevene mange ulike teksttyper. De fleste består kun av tekst, mens noen også kan bestå av både tekst, illustrasjoner, bilder, tabeller og grafer. Når elevene skriver skjønnlitterære tekster, kan oppskrifter, eksempeltekster og skriverammer hjelpe elevene med å se hvordan den ferdige teksten deres blir.

Innarbeidede skrivestrategier er viktig for kvaliteten på tekstene elevene skriver. Dette krever at læreren systematisk lærer elevene strategier med det som mål at elevene etter hvert tar dem i bruk på egen hånd. En grundig opplæring i skriveprosessens ulike faser, bruk av eksempeltekster og skriverammer vil bedre elevenes skrivekompetanse.

Aktuelle kompetansemål

Grunnleggende ferdigheter:

Norskfaget har et særlig ansvar for å utvikle elevenes evne til å planlegge, utforme og bearbeide stadig mer komplekse tekster som er tilpasset formål og mottaker. Utviklingen av skriftlige ferdigheter i norskfaget forutsetter systematisk arbeid med formelle skriveferdigheter, tekstkunnskap og ulike skrivestrategier. Det innebærer å kunne uttrykke seg med stadig større språklig sikkerhet på både hovedmål og sidemål.

Arbeidet kan knyttes til følgende kompetansemål:

  • lese og skrive tekster i ulike sjangere, både skjønnlitterære og sakspregede på bokmål og nynorsk: artikkel, diskusjonsinnlegg, formelt brev, novelle, fortelling, dikt, dramatekst og kåseri
  • bruke lesestrategier variert og fleksibelt i lesing av skjønnlitteratur og sakprosa
  • lese kritisk og vurdere teksters troverdighet
  • vurdere egne tekster og egen skriveutvikling ved hjelp av kunnskap om språk og tekst
  • vise kritisk og variert kildebruk
  • uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding

Undervisningsopplegg for norsk Foto: Unsplash/Jake Ingle (CC0) Foto: Pixabay/kaboompix.com (CC0) Foto: Pexels/Roman Davayposmotrim (CC0) Foto: CC0