Video

Skriving i samfunnsfag handler om å lære seg å sette ord på, begrunne og argumentere for ulike standpunkter.

Lærerressurs samfunnsfag

Skriving i samfunnsfag handler om å lære seg å sette ord på, begrunne og argumentere for ulike standpunkter og å vise den kunnskapen man har. I samfunnsfagene er artikler, leserinnlegg og kronikker de vanligste teksttypene. 

Skriving er en grunnleggende ferdighet og et nyttig verktøy når elevene skal strukturere, diskutere og presentere samfunnsfaglig kunnskap innenfor ett av de tre hovedområdene samfunnskunnskap, geografi eller historie. Skriving av fagtekster er en god læringsstrategi når elevene skal presentere samfunnsfaglige undersøkelser og emner på en kritisk og selvstendig måte. Skrivingen vil hjelpe elevene med å uttrykke, begrunne og argumentere for standpunkter, formidle og dele kunnskap og strukturere samfunnsfaglige presentasjoner. Du kan lese mer om skriving som grunnleggende ferdighet på denne siden hos Udir.

Hvorfor skrive i samfunnsfag?

Når elevene skriver i samfunnsfag, så åpner det for refleksjon, kritisk og selvstendig tenkning, presis bruk av fagbegrep og bevissthet omkring opphavsrett og korrekt kildebruk. I tillegg gir skrivingen elevene forståelse for sammenheng mellom årsak og virkning.

Hvordan skrive i samfunsfag?

I arbeidet med samfunnsfaget møter elevene mange ulike teksttyper. Noen består kun av tekst, mens andre kan bestå av både tekst, illustrasjoner, bilder, tabeller og grafer. Når elevene skriver i samfunnsfag, vil teksttypen fagartikkel være mest aktuell for dem.

Aktuelle læreplanmål

Arbeidet kan særlig knyttes til følgende konkrete kompetansemål:

  • formulere spørsmål om forhold i samfunnet, planleggje og gjennomføre ei undersøking og drøfte funn og resultat munnleg og skriftleg
  • reflektere over samfunnsfaglege spørsmål ved hjelp av informasjon frå ulike digitale og papirbaserte kjelder og diskutere formål og relevans til kjeldene
  • skrive samfunnsfaglege tekstar med presis bruk av fagomgrep, grunngjevne konklusjonar og kjeldetilvisingar

Læringsmål

Etter å ha arbeidet med opplegget skriving i samfunnsfag skal elevene kunne:

  • lage målbare problemstillinger
  • velge en skriftlig teksttype som passer oppgave og emnevalg
  • gjennomføre og presentere selvstendig arbeid knyttet til samfunnsfaglige emner
  • strukturere drøftende tekst og argumentere for standpunkt
  • vise kritisk og variert kildebruk

Bakgrunnsstoff

Læreplanen fokuserer på skriving i alle fag. I samfunnsfaget handler dette blant annet om å lære elever strategier for å planlegge, revidere og ferdigstille tekster. Erfaring og forskning viser at innarbeidede skrivestrategier har svært høy effekt for kvaliteten på tekstene elevene skriver. Dette krever at læreren systematisk lærer elevene strategier med det som mål at elevene etter hvert tar dem i bruk på egen hånd. En grundig opplæring i skriveprosessens ulike faser, bruk av eksempeltekster og skriverammer vil bedre elevenes skrivekompetanse.

På udir.no finner vi følgende om hva som kjennetegner god skriveopplæring i samfunnsfag:

Det brede spekteret av teksttyper og teksttradisjoner i samfunnsfag utgjør en utfordring for samfunnsfagslæreren som skrivelærer. Det kan derfor lønne seg å avgrense skriveopplæringen i samfunnsfag til teksttypene leserinnlegg, kronikker og fagartikler (Overrein & Madsen, 2014). Når elevene får lengre skriveoppgaver, som for eksempel det å skrive en fagartikkel, trenger de tydelig og eksplisitt opplæring i hvordan denne teksttypen skal skrives. Gjennom å skrive fagartikler kan en kombinere mange av læreplanmålene fra Utforskeren med kompetansemål fra de andre hovedområdene i samfunnsfag. Skrivingen vil dermed gi elevene innføring i samfunnsfaglig tenkning, metode, kildearbeid og referanseteknikk. Det er samfunnsfagslæreren som kjenner samfunnsfagets tekstkulturer best og som derfor er best rustet til å gi elevene eksplisitt skriveopplæring på fagets premisser.

Dette betyr at når elevene skal lære å skrive samfunnsfaglige tekster, er det avgjørende at lærer er bevisst på hva som kjennetegner skriving i samfunnsfag. For å synliggjøre for elevene hvordan en samfunnsfaglig tekst kan bygges opp, er det derfor viktig at lærer veileder elevene gjennom skriveprosessen ved å presentere gode eksempeltekster og konkrete skriverammer.

I boka Skrive for å lære hevder skriveforskerne Dysthe, Hertzberg og Hoel (2010) at regelmessig skriving i samfunnsfag bidrar til at elevene ikke bare vil se nye sammenhenger, men også vil avsløre manglende sammenheng og forståelse. Skriving av fagartikler i hvert av fagets hovedområder er med andre ord en viktig læringsstrategi og vil derfor støtte elevenes læring i faget.

Ved å la elevene utforske faginnholdet gjennom større skriveprosjekter i samfunnsfag over tid, kan de oppnå dypere forståelse for faget. Når elevene selv skal skrive samfunnsfaglige tekster der de undersøker et emne innenfor ett av de tre hovedområdene samfunnskunnskap, geografi eller historie, bør elevene i begynnelsen få avgrensede skriveoppgaver der formålet med teksten er tydeliggjort. Elevene bør fra starten av oppfordres til å bruke et samfunnsfaglig språk med korrekt bruk av faglige begrep og uttrykk.