Video

Å skrive i engelskfaget

Med kjerneelementet "Kommunikasjon" i LK20, er en sentral del av engelskkompetansen å mestre å skape mening med språket. En slik måte å skape mening på er gjennom skriving. Dette vil gå fra å kunne mestre enkelte ord og fraser, til over tid å kunne skrive lengre sammenhengende tekster tilpasset mottager og situasjon. Når man skriver i engelsk, vil elevene kunne gi og motta tilbakemeldinger på det de skriver, og tilbakemeldingene vil kunne anvendes til å videreutvikle tekstproduktet som elevene skaper. I arbeidet med skriftlige produkter, anvendes kunnskaper og prinsipper knyttet til språkets grammatikk og struktur. Skriving i engelskfaget er på denne måten en tilnærming til å utvikle språket, og samtidig er skriving en måte å skape mening på. 

Kompetansemål

Kompetansemålene i LK20 viser at gjennom grunnskolen og opp i videregående skole skal elevene mestre skriving av ulike tekster, med en økende kompleksitet når det gjelder struktur, form og mottagerbevissthet. Samtidig skal elevene utvikle sin forståelse og kunnskap om rettskriving, grammatikk og tekststruktur. Å skrive i engelsk gir en god mulighet for elevene til å utvikle denne kompetansen.

Forslag til arbeider

Under vil det bli skissert forslag til hvordan det kan arbeides med skriving i engelsk i grunnskolen, og det linkes til relevante ressurser som ligger i Elevkanalen. 
Etter 2. trinn er det ingen kompetansemål som eksplisitt omhandler skriving i engelskfaget utover det å kunne koble språklyder sammen til bokstaver. I denne tidlige delen av opplæringen, vil elevene kunne øve på å mestre enkelte høyfrekvente ord og fraser, der man øver på å skrive ordene/frasene for hånd og digitalt. Denne aktiviteten kalt Kast og skriv kan være en metode å trekke inn i dette arbeidet.
Etter 4. trinn skal elevene kunne skrive enkle tekster som uttrykker tanker og meninger, og de skal kunne følge enkle regler for rettskriving og setningsstruktur. For å kunne øve på denne kompetansen, kan man gjerne ta utgangspunkt i et tema som er kjent for elevene, slik som familien eller kjente dyr, og deretter invitere elevene til å skrive om noe relatert til tema. I arbeidet vil elevene kunne skrive tekster og samtidig oppøve sin forståelse for enkle rettskrivingsregler. Kanskje elevene sammen kan skrive en bok om dyr? Se mer om dyr i Engelsk 3-4.
Etter 7. trinn skal elevene kunne skrive sammenhengende tekster som gjenforteller, forteller, spør og uttrykker meninger og interesser. Tekstene skal nå i økende grad ta innover seg en mottagerbevissthet når de skriver. Elevene trenger nå i økende grad å øve seg på flere skrivehandlinger gjennom å forestille seg, å beskrive, å overbevise, og å samhandle. I tillegg stilles økende krav om mestring av grammatikk og rettskriving. For å kunne øve på skrivekompetansen trenger elevene å øve på et mangfold av tekster. De kan beskrive huset sitt gjennom å gi en omvisning rom for rom. Dette arbeidet egner seg godt til å kunne øve forståelsen av en tematisk avsnittsinndeling, der hvert rom i huset får hvert sitt avsnitt. For å kunne øve seg på å forestille seg og skrive fortellende tekster, vil elevene kunne skrive vinterfortellinger med bruk av adjektiver og tidsadverbialer for å beskrive og strukturere teksten sin. I Engelsk 5-7 vil man også finne ressurser knyttet til de ulike verdensdelene, og elevene kan få i oppdrag å lage en reisebrosjyre til en eller flere av disse verdensdelene. For å øve på å uttrykke sine meninger og interesser, kan et arbeid knyttet til rollemodeller være en mulighet, der elevene sammen kan lage en bok om sine rollemodeller i dagens samfunn. Som nevnt blir det i økende grad viktig for elevene å tenke gjennom hvem som er mottageren av teksten de skriver. Hvem skal lese boken/teksten, og hvordan påvirker det valgene som gjøres?
Etter 10. trinn skal elevene kunne skrive formelle og uformelle tekster, inkludert sammensatte, med struktur og sammenheng som beskriver, forteller og reflekterer tilpasset formål, mottaker og situasjon. Økningen i kompleksitet når det gjelder mottagerbevissthet, bevissthet om formål og kontekst er til stede. Samtidig skal elevene i økende grad vise refleksjon gjennom sin skriving i engelskfaget. Til dette arbeidet kan elevene bli utfordret til å reflektere over nøkkelproblematikker som verden står ovenfor i dag, eller det kan bli utfordret til å skape sammensatte tekster som skal engasjere yngre barn gjennom å lage en barnebok med fortellinger på engelsk. Den økende forventningen om å anvende språket til refleksjon, forsterker også muligheten til å trekke engelskfaget inn i de andre fagområdene man arbeider med i skolen.