Video

Dette opplegget ble brukt til særemne i norsk for vg3, og resulterte i boka stemmer fra litteraturen.

Særemne i norsk Vgs

Dette opplegget ble brukt til særemne i norsk for vg3, og resulterte i boka stemmer fra litteraturen på rælingen vgs våren 2016.

I dette opplegget skriver elever hver sin artikkel om et valgt tema i norskfaget. De arbeider alene eller i par, og tar utgangspunkt i en samtidstekst og en klassisk tekst som sammenlignes for å belyse temaet. Her kan også elevene bli hørt i sitt eget stoff i form av et bokbad til slutt i prosjektet.

Nederst på siden kan du laste ned hele undervisningsopplegget vurderingskriterier, temaliste, skriverammer og mer til hjelp i undervisningen.

Oppgavetekst og omfang

Dere skal ta utgangspunkt i utdelt temaliste og gjøre følgende oppgave:

«Redegjør for hvordan temaet framstilles i tekstene og sammenlikn framstillinga før og nå».

Dere skal velge tekster (f.eks. roman, novelle, dikt, utdrag osv.), med utgangspunkt i samme temaliste. Omfanget av tekst, minst en litteraturhistorisk tekst og en samtidstekst, skal tilpasses nivået til hver enkelt elev eller hvert enkelt par og godkjennes av faglærerne.

Endelig produkt og tidsrammer

Hvert par/hver elev skal besvare problemstillingen ved å produsere en artikkel på minst 1000 ord, med illustrasjon(er), som til slutt skal publiseres som e-bok. Artikkelen vurderes med felles karakter.

  • Frist førsteutkast artikkel: fredag i uke 13
  • Frist sisteutkast artikkel: onsdag i uke 16
  • Frist ferdig e-bok: fredag i uke 16

Når boka er ferdig, vil artiklene være utgangspunkt for et bokbad i biblioteket. Dette blir en muntlig vippevurdering, og dere blir vurdert både som formidlere og som lyttere/mottakere. Det gis individuell måloppnåelse.

Kompetansemål norsk Vg3

Eleven skal

  • gjennomføre en selvvalgt og utforskende fordypningsoppgave med språklig, litterært eller annet norskfaglig emne, og velge kommunikasjonsverktøy ut fra faglige behov
  • sette sammen og framføre et avgrenset litterært program
  • orientere seg i store mengder tekst av ulik kompleksitet og velge ut, sammenfatte og vurdere relevant informasjon
  • presentere norskfaglige emner og drøfte det framlagte stoffet
  • formidle faginnhold presist og bruke digitale medier og verktøy i formidlingen
  • bruke retoriske og digitale ferdigheter til å produsere og framføre sammensatte tekster
  • bruke kilder på en kritisk og etterprøvbar måte og beherske digital kildehenvisning

Utarbeidet av Anne Tangerud Solbakken og Camilla Skorge ved Rælingen vgs.